معرفی رشته تغذیه

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل:

کارشناسی علوم تغذیه

دروس پایه

واحد

دروس اصلی

واحد

دروس اختصاصی

واحد

کارآموزی در عرصه

واحد

فیزیک عمومی

2

بیوشیمی متابولیسم

3

بیماریهای ناشی از سوء تغذیه

3

کارآموزی در عرصه

24

شیمی عمومی

3

بهداشت عمومی

1

و اپیدمیولوژی

     

شیمی آلی

3

تغذیه اساسی (1)

3

اکولوژی تغذیه

2

   

زیست شناسی

3

تغذیه اساسی (2)

3

تنظیم برنامه غذایی

2

   

تشریح و فیزیولوژی

3

اصول اپیدمیولوژی

2

رژیم درمانی (1)

3

   

بیوشیمی مقدماتی

4

مدیریت بخش غذایی

3

رژیم درمانی (2)

2

آمار حیاتی

2

اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی

1

اقتصاد و برنامه ریزی غذایی

3

روانشناسی

2

زبان اختصاصی

2

بررسی وضع تغذیه

3

جامعه شناسی

3

نقش تغذیه درخدمات بهداشتی

2

تغذیه دردورانهای مختلف زندگی

2

میکروب شناسی عمومی

2

فیزیولوژی تغذیه

2

آموزش تغذیه

2

(قارچ شناسی و انگل شناسی)

میکروب شناسی مواد غذایی

4

تغذیه گروههای ویژه

2

اصول و روش نگهداری مواد غذایی

3

سمینار

2

شیمی مواد غذایی

5

بهداشت و مسمومیت های غذایی

2

تأثیر فرآیند بر ارزش غذاها

2

جمع

27

38

26

24موضوعات مرتبط: معرفی رشته تغذیه
[ سه شنبه ششم آذر ۱۳۸۶ ] [ 15:32 ] [ علی حق ظاهری ]
[ ]